loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ลูกวัฒโนทัย มีหัวใจกตัญญู รู้รับผิดชอบ ก่อเกิดวินัย”
วันที่ 17 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/d6.jpg

วันที่ 17 , 18 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ลูกวัฒโนทัย มีหัวใจกตัญญู รู้รับผิดชอบ ก่อเกิดวินัย” กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานพิธีเปิด รวมทั้งได้รับกำลังใจจากรองผู้อำนวยโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับชั้น คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหัวหน้าระดับชั้นปีที่ 3 นายธนกฤต สมฤทธิ์ และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายณัฐกิตต์ บุญเป็ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับความเมตตาจาก พระชญานันท์ กิตฺติปญฺโญ และ นายจิรทัศน์ เนธิบุตรวิทยากร ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระวิทยากร ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.