loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์และ โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
วันที่ 12 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326539345_3181619528637880_1876606285899773185_n.jpg

วันที่ 12-14 มกราคม 2566 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นางชนกพร ศาสตราคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งหมด 14 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษา โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 12 มกราคม 2566
2) โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ใันวันที่ 13 มกราคม 2566
และได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนำหลักการ วิธีการ มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมนำผลจากการศึกษาดูงาน มาปรับใช้ และพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.