loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 11 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402400035_122114407832089568_4446423608385295037_n.jpg

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดำเนินการพัฒนานักเรียนตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.