loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์”
วันที่ 26 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421865604_122130765146089568_706836088773296367_n.jpg

26 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์”โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย นางจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
นายอัครวิทย์ ระบิน ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ นายกรวุฒิ อาศนะ กรรมการชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่
นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นางปาญณิสา ไชยพรหม
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
นายธีระพงษ์ โลหะวัชระ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ การอบรมครั้งนี้มีตัวแทนครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ระดับชั้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูด้านการประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับองค์กร มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าว การใช้โปรแกรม Canva เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้มือถือ ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.