loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Preformance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วันที่ 8 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312325165_435134582085447_5344452856234843574_n.jpg

วันที่ 8-18 ตุลาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Preformance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากภายนอกร่วมในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายจงภพ ชูประทีป
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นางฐิติพร ไขแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4. นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และให้ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.