loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
วันที่ 4 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/335024366_810699473749723_3240284068519111665_n.jpg

4 เดือน มีนาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใน”กิจกรรมค่ายนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท. มช.)
โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) และคณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.