loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ
วันที่ 2 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-06/352118190_582927247306179_430780529105669442_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเข้าให้การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมรับการตรวจสอบงบการเงิน ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อเร็วๆนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.