loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28
วันที่ 29 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/372991936_624196216512615_1600457880988370054_n.jpg

29 สิงหาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28 (ตั้งเต๊าเฮาฮู้จักกั๋น เพิ่มความสำคัญวันละน้อย) กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในกิจกรรมการอบรมมีทั้งหมด 4 ฐาน คือ ฐานภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานจิ๊กซอว์ทางวัฒนธรรม ฐานหอสมุด (หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชน ให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม 117 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.