loading

กิจกรรมของโรงเรียน

รับการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 18 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/325929291_572704391045661_2441335431155998380_n.jpg

18 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง รับการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ บุญโคตร
กรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นประธานการนิเทศ ฯ พร้อมด้วย
นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา โดยประเด็นการนิเทศ เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ
ประเด็นที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย
ประเด็นที่ 4 Active learning
ประเด็นที่ 5 Learning loss
ประเด็นที่ 6 O-Net
ประเด็นที่ 7 ความปลอดภัย
ประเด็นที่ 8 การนิเทศภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.