loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312819153_437542808511291_3398521533466868231_n.jpg

23 ตุลาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 35 คน จาก 15 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีคณะผู้ติดตามเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้เกียรติร่วมพิธีปิด และให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดค่ายระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565 โดยมีครูผู้ประสานงานค่าย ได้แก่นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะครูในโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัฒน์ศึกษาและโรงเรียนสระแก้ว จำนวน 6 ท่านและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.