loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 19 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/299895723_3146567445609298_785132025725515216_n.jpg

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 งานห้องเรียนพิเศษ ISMP กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.