loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้อง1-8) ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางศุภัตรา พิศพันธ์ หัวหน้าห้องเรียนหลักสูตร MMSP
วันที่ 9 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/357752640_597968259135411_3683797848186978325_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้อง1-8) ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางศุภัตรา พิศพันธ์ หัวหน้าห้องเรียนหลักสูตร MMSP รายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้อง1-8) ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนห้องเรียนMMSPเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 320 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สร้างความสามัคคี การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.