loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรีสุดา คำลือ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจินตนา ลี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางพัชรี สุรินทร์ธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวสุพรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นายอนันต์ มนตรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางไพลิน วานิชจรัสกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวศิริพร ทวีชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นายเกียรติศักดิ์ ปันคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางดาราภรณ์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางพจมาน จันทร์สา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.