loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางจารุวรรณ แสงด้วง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสุทธิษา รัตนมงคล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายทศพล ดวงจิตร
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางภธิรารัช นันติ
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นายณัฐกิตติ์ บุญเป็ง
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางอัจฉราพรรณ บุญปัน
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นายณัฐพงษ์ ไสยรัตน์
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.