loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพาโชค สงค์ศิริ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานประชาสัมพันธ์
นายประภาส สุภาษี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นายสุทธิพร สุทธิ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานธุรการสารบรรณ และแนะแนว
นายเจษฎา อุชัยวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดผลประเมินผล
นายจิระณัฐฏ์ สุปน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาบุคลากร
ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
งานเครือข่ายการเรียนรู้
นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
งานแผนงานและสารสนเทศ
นางชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
งานหลักสูตรการศึกษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.