loading

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 
วันที่ 21 พ.ย. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 505 คน เข้าร่วมกิจกรรม ''ประเพณีเทศน์มหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''

 
วันที่ 21 พ.ย. 2566

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

 
วันที่ 19 พ.ย. 2566

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 พ.ย. 2566

กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 พ.ย. 2566

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 620 คน เข้าร่วมการแข่งขัน“การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2566 (International Math Challenge 2023)” ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องปฏ

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2566 : นวัตวิถี ไมตรีสัมพันธ์ ฝางชนูฯ สร้างสรรค์ ผูก

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256

 
วันที่ 14 พ.ย. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 495 คน เข้าร่วมกิจกรรม''ประเพณีมหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''

 
วันที่ 13 พ.ย. 2566

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 
วันที่ 13 พ.ย. 2566

อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะวิทยากร การอบรมการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา

 
วันที่ 12 พ.ย. 2566

นักเรียนชั้น ม.6/11 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื

 
วันที่ 11 พ.ย. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงาน e-school โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2566

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.