loading

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GPG สร้างสังคมไร้ควัน (Smoke FREE Future)

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบและนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึก

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

ร่วมกิจกรรมในเทศกาล Youth Festival

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเสมือนจริง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 
วันที่ 16 ก.พ. 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567

 
วันที่ 16 ก.พ. 2567

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กิจกรรมผ้าป่าแห่งความรัก

 
วันที่ 14 ก.พ. 2567

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ดำเนินงานออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุ

 
วันที่ 14 ก.พ. 2567

ร่วมสนับสนุนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 
วันที่ 13 ก.พ. 2567

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

 
วันที่ 13 ก.พ. 2567

เรียนรู้สู่อาชีพสถานประกอบการญี่ปุ่น

 
วันที่ 12 ก.พ. 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกานต์นิธิ กิจมี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 
วันที่ 11 ก.พ. 2567

ต้อนรับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
วันที่ 11 ก.พ. 2567

ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และม.4

 
วันที่ 10 ก.พ. 2567

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

 
วันที่ 9 ก.พ. 2567

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.