loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายภคนันท์ วรรณวัต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางรมิดา บุญมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางพัชรา เอื้องไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางจันทร์ดาว แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้าย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางบุศรา ปาระมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวพิมพิมล คำวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาววาสนา คำเทพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางชาฐิติ หอมนาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายสิทธิสอน คำตุ้ย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายปัญกร ชรินธรบรรจง
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศรี
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวศิริพร นุชเทียน
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวปัทมาภรณ์ แดงดง
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.