loading

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสุพล ประสานศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางญาณิศา คำภิระ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ
นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรัชรินทร์ แปงแสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายณรงค์ชัย วรรณมณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
นางไพลิน วานิชจรัสกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายวัชรพงษ์ กามี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.