loading

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพิพัฒน์ สายสอน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ
โทร.062-292-5050
นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 061-172-9003
นางจารุณี ณิลกำแหง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. 084-806-8547
ดร.สุพจน์ สุขแยง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 084-810-1613

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.