loading

โครงการทุนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนักเรียนโครงการทุนพิเศษของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2567

ประเภทโครงการทุน
     1. โครงการทุนเพชรพระศรีฯ (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)
     2. โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัย
     3. โครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล ดนตรีสากล (โยธวาธิต) ดนตรีไทย และนาฏศิลป์


นักเรียนที่สนใจสามารถรับระเบียบการได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 (ผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน ขอกรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

1. โครงการทุนเพชรพระศรีฯ (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)
      จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 50 คน
       คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่น้อยกว่า 3.50  โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี

2. โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัย
จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 50 คน
       คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00  โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี

3. โครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล ดนตรีสากล (โยธวาทิต) ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 
        จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 40 คน
       คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. เป็นผู้มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
                 - กีฬาฟุตบอล
                 - ดนตรีสากล (โยธวาทิต)
                 - ดนตรีไทย
                 - นาฏศิลป์
              2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่น้อยกว่า 2.50  โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              3. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี


1. โครงการทุนเพชรพระศรีฯ (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) 
จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 50 คน
        คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทุกรายวิชา (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.50  โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี

2. โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัย  
       จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 50 คน
       คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทุกรายวิชา (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00  โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี

3. โครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล ดนตรีสากล (โยธวาทิต) ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 
       จำนวนนักเรียนที่รับเข้าร่วมโครงการ : 40 คน
       คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
              1. เป็นผู้มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
                  - กีฬาฟุตบอล
                  - ดนตรีสากล (โยธวาทิต)
                  - ดนตรีไทย
                  - นาฏศิลป์
              2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทุกรายวิชา (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 โดยไม่มีผลการเรียน 0, ร และ มผ
              3. มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทดี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.