loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นางชนกพร ศาสตราคม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นายวัฒนะ สามเคี้ยม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางนันทวดี สังข์แดง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวจีราภรณ์ คำทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นายมนัส ชัยก๋า
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวโชติมา เพชรเอม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางไพริน ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวอรวรรณ มหายศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวสุธาสินี การชัยตระกูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางจุฑามาศ อนุกุลวรรธกะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวนิดาพร ประชุมชัย
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางสุพิชชา บุญยืด
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นายทวีวัฒน์ สันชุมภู
ตำแหน่ง -
-

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.