loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

นายปรีชา หลวงเขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสันทนา จองสกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางศุภวรรณ์ คามูส์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางฉัตรสุมณ ทัศนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางศุภัตรา พิศพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางกาญจนา พิชยศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสุวรรณ์ธัช สวาสดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาววีณประภา เชิงเชาว์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางณิชาดา วินิจศรีเกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
นางสาวภูษณิศา ทองดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายธริช พุทธรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นางสาวอภิรยา แก้วสาร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายศักดินาถ ทะแก้ว
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ ค.ศ.1
นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ ตันทะรัตน์
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นายกาลัญญู รัตนา
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.