loading

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

“วัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ” (Wattanothaipayap is a school of quality)


พันธกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในการดำรงชีวิต

2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะการคิด การใช้เหตุผล กระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองอย่างยั่งยืนความสามารถด้านวิชาการ กีฬา สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ และทักษะสู่เส้นทางอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล

4. พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม แนะแนวทางการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) ส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย (เป้าประสงค์ของพันธกิจข้อ 1)
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับมาตรฐานสากล (เป้าประสงค์ของพันธกิจข้อ 2)
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษและความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ (เป้าประสงค์ของพันธกิจข้อ 2)
4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากล (เป้าประสงค์ของพันธกิจข้อ 3)
5. ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามมาตรฐานระดับชาติและสากล  (เป้าประสงค์ของพันธกิจข้อ 4)

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.