loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววรัญญา พรินทรากูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุจินต์ ปันนะราชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูอันดับ คศ.3
ว่าที่ร.ต. วิสิฐ พรหมเผ่า
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2
นายคำรณ สุขใส
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพร
ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอันดับ คศ.1
นางกัญญา ไชยพรหม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูอันดับ คศ.2

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.