loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ข้าร่วมรับชมการแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนวงโยธวาทิตฯ โดยได้รับจากการต้อนรับจาก นายศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครู
วันที่ 8 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/333526927_515422050756491_227640042143882268_n.jpg

8 มีนาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางไพลิน วานิชจรัสกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และนางสาวศิริลักษณ์ สีแดง ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมรับชมการแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนวงโยธวาทิตฯ โดยได้รับจากการต้อนรับจาก นายศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครู ด้วยความอบอุ่น ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายงานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.