loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหมด 14 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั
วันที่ 12 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326047689_643594137519827_8160561314563271091_n.jpg

วันที่ 12-13 มกราคม 2566
คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
และนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหมด 14 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 12 มกราคม 2566
2) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ใันวันที่ 13 มกราคม 2566
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งโลกยุคใหม่ กิจกรรมศึกษาดูงานประสานแนวคิดสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณภาพ
เพื่อนำหลักการ วิธีการ มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมนำผลจากการศึกษาดูงาน มาปรับใช้ และพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.