loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ด้วย Google Sites New”
วันที่ 17 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/320687396_822240362393683_8786066057852399419_n.jpg

นเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ด้วย Google Sites New” ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี
2) นำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการนภลัย เกลื่อนกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนารีรัตน์
ธจิตธรรม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องเรียนรวมผูกมิตร
และในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเชิญ นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ Google Educator Group (GEG) Leader Chiang Mai และหัวหน้างานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด 19 คน และฝ่ายบริหารร่วมให้กำลังใจและเข้าร่วมการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (534) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.