loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานพยาบาลในชุมชน สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/333511081_422391240095460_3466157910898973113_n.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 : งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานพยาบาลในชุมชน สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลในการศึกษาดูงาน ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.