loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 27 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/283164183_3083529161913127_7742060758493533761_n.jpg

27 พฤษภาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.