loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวช่อลัดดา วรรณาเนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/332475414_722163809492997_3200010625197035314_n.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวช่อลัดดา วรรณาเนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.