loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมารยาทชาวพุทธ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ 6 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/304770992_404302371835335_563000731654182552_n.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมารยาทชาวพุทธ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมารยาทชาวพุทธ โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 5 ฐาน คือ 1.กิจกรรมฐานมารยาทและหน้าที่ชาวพุทธ 2.กิจกรรมฐานสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ 3.กิจกรรมฐานสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 4.กิจกรรมฐานเล่านิทานคุณธรรม และ 5.กิจกรรมฐานเพลงคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และมีทักษะในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.