loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน “กิจกรรมจัดทำนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ประจำปี 2565
วันที่ 11 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/335065801_1299447297451692_555578208406883835_n_1.jpg

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน “กิจกรรมจัดทำนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ประจำปี 2565
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12 จัดทำนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11-12 จัดทำนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการประกวดโครงงาน โดยมีคณะกรรมการจากภายในและภายนอกโรงเรียน
ทั้งนี้นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายนางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมี นางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) พร้อมด้วยคณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ม.1 - 3 ห้อง 11 และ 12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุม 117 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.