loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 1 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407429439_122118769550089568_7337206436220533787_n.jpg

1 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และพระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น 5 รูป รับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.