loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 505 คน เข้าร่วมกิจกรรม ''ประเพณีเทศน์มหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''
วันที่ 21 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402660098_122116372640089568_1742689087575409570_n.jpg

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมาย นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้ประสานกิจกรรม นำโดย นางจันทร์ดาว แสงแก้ว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะครูที่ปรึกษา และคณะครูผู้สอนระดับชั้น ม.4 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 505 คน เข้าร่วมกิจกรรม ''ประเพณีเทศน์มหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''
ผู้กล่าวบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล
นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง
ผู้ประเคนพานดอกไม้ บรรยายธรรมกัณฑ์ที่ 5 ชูชก
นายสิทธิพร ยืนยง
ผู้สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
1.นางสาวกัญญาลักษณ์ พึ่งศรี
2.นางสาวณิชาภัทร หลวงตุ้ย
นักแสดง ละคร เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
1.นายธนบดี ตาน้อย - พระเวสสันดร
2.นางสาวณภัทร์สร ลังกาพินธุ์ - พระนางมัทรี
3.นายสิรภพ ราชคำ - ชาลี
4.นางสาวนันทิกาญจน์ ธาระสิทธิ์ -กัณหา
5.นายก่อพงศ์ คำมูล - ชูชก
6.นางสาวณัฏฐธิดา โพธิ - นางอมิตตดา
7.นางสาวอรภูริณภ์ วรพักตร์ - พระเจ้าสัญชัย
8.นางสาวนภาศิริ ช้างแก้ว - พระนางผุสดี
9.นายวรกาญจน์ ธรรมมัง - ผู้กำกับ
10.นางสาวพิมลดา ผลิผล - ผู้บรรยาย
11.นายปีฉลอง ผู้บรรยาย
ครูผู้ควบคุมการแสดง
นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว และ นางสาวอรวรรณ มหายศ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 7 เพื่อสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติ ธำรงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธและร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.