loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ห้อง 11 และ 12)
วันที่ 22 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-09/363371874_608158361449734_8801331923448834325_n.jpg

วันที่ 8, 16 และ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ห้อง 11 และ 12)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้
➡️โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายนางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้
และมีนางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) และคณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.