loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ Active
วันที่ 14 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/419308347_122128801472089568_3475430075404860951_n.jpg

วันที่ 14 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒฝดนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยระบบ GPAS 5 Steps ณ โรงเรียนคุ้มภูคำ อำเภเอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.