loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วันที่ 20 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405061715_122117023562089568_732970541866876846_n.jpg

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงานกิจการนักเรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุทธิพร สุทธิ และคณะครูระดับชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 461 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นคนดี มีศีลธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระครูโสภณปริยัติ และคณะ เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนและความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.