loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การจัดการประชุมวิสามัญสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 16 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/299680144_3145637445702298_7825083553046240691_n.jpg

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน พร้อมทั้งหารือการดำเนินการตามนโยบายของสภานักเรียน การประชุมในครั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ทีมบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งนำโดยนายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วย นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางญาณิศา คำภีระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้เข้าร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งให้คำแนะนำและโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.