loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/300502546_3147908322141877_8750569246012557847_n.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมฝ่ายบริหารของโรงเรียน คณะครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
1. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
2. นายณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
4. นางพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ที่เข้านิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สู่การพัฒนาสู่การพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการสังเกตชั้นเรียนของครูแกนนำการจัดการเรียรู้เชิงรุก นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล ครูชำนาญการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมี ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.