loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม "วัฒโนทัยร่วมใจบริจาคโลหิต" ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันที่ 5 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/297871721_3135391536726889_6122624229262467854_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายนางกัญญา ไชยพรหม หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม "วัฒโนทัยร่วมใจบริจาคโลหิต" ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดี มีจิตสาธารณะ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.