loading

กิจกรรมของโรงเรียน

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน2/2566
วันที่ 24 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/394835046_122098961462089568_959603230498546149_n.jpg

24 ตุลาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมนายสุพจน์ สุขแยง นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จากนั้นผู้อำนวยการพิพัฒน์ สายสอน ได้พบปะและแนะนำตัวเองให้กับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พร้อมกันนั้น รองผู้อำนวยการสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีการพบปะและแนะนำตัวเอง ให้กับนักเรียนในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโน ทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.