loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 495 คน เข้าร่วมกิจกรรม''ประเพณีมหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''
วันที่ 14 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400881413_122114692466089568_3254377905193664434_n.jpg

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมาย นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้ประสานกิจกรรม นำโดย นายมนัส ชัยก๋า หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะครูที่ปรึกษาและคณะครูผู้สอนระดับชั้น ม.1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 495 คน เข้าร่วมกิจกรรม''ประเพณีมหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''และด.ช.ธนกฤต ก้อนแก้ว ม.1/13 กล่าวนำกิจกรรม
และนักเรียน ม.1/11 นำสวดสรภัญญะประกอบด้วย
ด.ญ.ธนัชญา อุ่นเปี้ย
ด.ญ.ธัญรดี กองอ้น
ด.ญ.พิมพฺชนก วันดี
ด.ญ.มนปรีญา อินต๊ะ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเอกลักษ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.