loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ส.บ.ม.ท. แถลงข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53
วันที่ 26 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421698310_894660685998179_1457380717792412665_n.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ ส.บ.ม.ท.สาขาจังหวัดเชียงใหม่ นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการพิทักษ์สิทธิ ร่วมกันแถลงข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ต่อสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในหัวข้อ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom and Wellness โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้าใจถึงทิศทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพ 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและทิศทางการปฎิบัติ ตามนโยบาย เรียนดีมีความสุข 3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฯ เพื่อแถลงงบดุลของสมาคมฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การประชุมจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 3,200 คน ในงานมีการจัดนิทรรศการของสถานศึกษา 5 สหวิทยาเขต สังกัด สพม.เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมประชุมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย โดยการแถลงข่าวฯ จัดขึ้น ณ สวนอาหารเดอะการ์เด้น เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.