loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402653926_122115808796089568_5365877529271827285_n.jpg

19 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานเปิด กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมให้กำลังใจนักเรียนในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวพิมพิมล คำวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะทางกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 163 คน
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.ดร. ชาญวิทย์ คำเจริญ
วิทยากร สาขาฟิสิกส์
2. ดร.ชุติภา เชี่ยวพานิช
วิทยากร สาขาชีววิทยา
3. นายภาษุ อินทร์ภักดิ์
วิทยากรสาขาเคมี
4. นายคมสันต์ ธุรี
วิทยากรสาขาดาราศาสตร์
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 สาขา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี ห้องผูกมิตร ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.