loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ารประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 4 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/398153140_122111166050089568_2672503333226477437_n.jpg

สภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนางสาว นภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิสามัญ รับฟังปัญหาภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทั้งให้โอวาทและหลักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ได้มีการประชุมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน ภายในภาเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 การสรุปพิธีเปิดและพิธีปิด ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 การปรับปรุงธรรมนูญคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และการดำเนินตามนโยบาย WP got talent ณ ห้องสภานักเรียน อาคารศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อเร็วๆนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.