loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร
วันที่ 26 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421849960_122130680498089568_4250642799755064887_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จำนวนทั้งสิ้น 5 รูป รับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.