loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง จำนวน 11 คน ในการศึกษาดูงานหลักสูตรห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ (PCP)
วันที่ 20 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/327444042_1368906133845441_9133148817371572270_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานหลักสูตร งานห้องเรียนพิเศษ งานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ และงานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง จำนวน 11 คน ในการศึกษาดูงานหลักสูตรห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และคณะบริหารโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.