loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ Fun Math Exclusive ”
วันที่ 3 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424974529_122132524526089568_5439835661416899022_n.jpg

3 กุมภาพันธ์ 2567 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ Fun Math Exclusive ” ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การให้เหตุผล การหาแนวทางการแก้ปัญหา และรู้จักวางแผนการทำงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อไป
โดยกิจกรรม Fun Math Exclusive ได้แบ่งเป็นฐานคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 6 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 : คณิตศาสตร์วิ่งเร็ว
ฐานที่ 2 : BINGO
ฐานที่ 3 : น้ำเต้าหู้
ฐานที่ 4 : ปิงปองตัวเลข
ฐานที่ 5 : KEN KEN
ฐานที่ 6 : Sudoku
และการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 235 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 160 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 คน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน
และได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.