loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ (สอนเสริม) Fun Math Day Camp”
วันที่ 24 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/322495985_690109166101449_2340645013030170969_n.jpg

24 ธันวาคม 2565 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ (สอนเสริม) Fun Math Day Camp” ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 83 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 64 คน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 19 คน โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์
ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.