loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ เรื่อง การทดลองทางด้านคณิตศาสตร์และการจำแนกข้อมูล
วันที่ 9 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/410001560_122121220040089568_6616935754657505471_n.jpg

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 60 คน เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ เรื่อง การทดลองทางด้านคณิตศาสตร์และการจำแนกข้อมูล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.มช.)
โดยได้มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางกรรณิกา คำป๊อก นายธนกฤต สมฤทธิ์ และนางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน คณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.