loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ระดับชั้น ม.5 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 502 คน เข้าร่วมกิจกรรม''ประเพณีมหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''
วันที่ 24 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405792868_122117748500089568_7930090116315924533_n.jpg

วันศุกร์ที่ 24พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมาย นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้ประสานกิจกรรม นำโดย นางศศิณัฐ อินต๊ะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะครูที่ปรึกษาและคณะครูผู้สอนระดับชั้น ม.5 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 502 คน เข้าร่วมกิจกรรม''ประเพณีมหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.